Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

Toyuru
1754 ddb5 500
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialetshavesex letshavesex
Toyuru
2018 295c 500
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialetshavesex letshavesex
Toyuru
2978 4863
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialetshavesex letshavesex
Toyuru
2965 dd83
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialetshavesex letshavesex
Toyuru
2975 1b9a
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialetshavesex letshavesex
Toyuru
6181 6c8f 500
Reposted fromletshavesex letshavesex
Toyuru
7526 ec92
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialetshavesex letshavesex
Toyuru
7856 4d2f 500
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialetshavesex letshavesex
Toyuru
7858 97b1 500
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialetshavesex letshavesex
Toyuru
0445 bdfc 500
Toyuru
2831 4ee4
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialetshavesex letshavesex
Toyuru
2819 98ad
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialetshavesex letshavesex
Toyuru
2850 420d
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialetshavesex letshavesex
Toyuru
2879 9677
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialetshavesex letshavesex
Toyuru
Doprowadzasz mnie do śmiechu, doprowadzasz mnie do łez. Zastanawiałam się dzisiaj cały wieczór, że prawdę mówiąc najbardziej ostatnio chcę, abyś doprowadził mnie do orgazmu."
— Janusz Leon Wiśniewski "w samotności sieci"
Reposted fromsecretoflife secretoflife vialetshavesex letshavesex
Toyuru
Nigdy nie szukał erogennych miejsc na moim ciele. Założył, że kobieta jest erogennym miejscem jako całość, a z tej całości i tak najbardziej erogenny jest mózg. Eljot słyszał o okrzyczanym G-punkcie w pochwie kobiety, ale szukał go w moim mózgu. I prawie zawsze znajdował.
— Janusz Leon Wiśniewski "w samotności sieci"
Reposted fromsecretoflife secretoflife vialetshavesex letshavesex
Toyuru
Toyuru
1552 9d36 500
#tb
Reposted fromsecretoflife secretoflife vialetshavesex letshavesex
Toyuru
2014 01ae
Toyuru
6130 1742
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaBadyl Badyl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl