Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2016

Toyuru
8403 c8aa 500
Reposted fromberry-girl berry-girl viatinex tinex
Toyuru
3859 192f 500
blonde on grey
Toyuru
2764 5864
Reposted fromrol rol viatwice twice
Toyuru
Toyuru
Nie masz pojęcia, jak ja czasem cierpię, zupełnie bez wyraźnego powodu. Myśli mam tak dziwnie poplątane, wartościowanie tak stasowane, że już nie mogę tak dłużej żyć […] Mój światopogląd […] zaczyna walić się od podstaw. Właściwie jestem wcieleniem kompromisu, i to koniecznego, i niczym więcej.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, “Pożegnanie jesieni”
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
Toyuru
Tajemnica polega na tym, by czuć, że jest się komuś potrzebnym. Wtedy człowiek, choćby nie wiem co, zawsze znajdzie siły, żeby sobie poradzić ze wszystkim. Najgorzej, kiedy ktoś się budzi rano i nikogo nie obchodzi, że się obudził. To jest prawdziwe nieszczęście, nie choroby, brak pieniędzy, czy inne sprawy, których ludzie tak się boją.
— Anna Dymna
Toyuru
5467 2668 500
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viatwice twice
Toyuru
9796 ca25 500
uwaga na węże
Reposted fromstark stark viaRevv Revv
Toyuru
7137 c22e
Wracaj.
Reposted fromzenibyja zenibyja vialaluna laluna
Toyuru
Toyuru
Toyuru
Toyuru
0515 a964
Reposted fromnyaako nyaako viasoadysta soadysta
Toyuru
2745 cc47
Reposted fromChuanqi945 Chuanqi945 viasoadysta soadysta
Toyuru
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viasoadysta soadysta
Toyuru
2262 349c
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan viasoadysta soadysta
8310 584e
Reposted fromatomicpuppies atomicpuppies viasoadysta soadysta
5092 b933

thesystemhasfailedyou:

harbingermine:

Whoa…

I love everything about this.

Toyuru
9392 06d4
Reposted fromiamstrong iamstrong vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl