Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

Toyuru
9017 51a6
Reposted fromadamkrk adamkrk viacziter cziter
Toyuru
2285 0941
Reposted fromlove-winter love-winter viacziter cziter
Toyuru
0522 50ee 500
Reposted fromfoxhoundwolf foxhoundwolf viacziter cziter
Toyuru
0375 e2ff 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacziter cziter
Toyuru
2083 e86f
Reposted fromporanny poranny viaBadyl Badyl
Toyuru
3290 f3bd
Reposted fromsarazation sarazation viaBadyl Badyl
Toyuru

League of Legends - Sona Buvelle by bo liu
Reposted fromCM12 CM12 viaLeague-of-Legends League-of-Legends
Toyuru
7557 9d19 500
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viacziter cziter
Toyuru
Reposted fromgruetze gruetze viacziter cziter
Toyuru
Toyuru
Toyuru
8104 a469
Reposted fromlovemystery lovemystery viacziter cziter
Toyuru
Reposted fromsilv silv viakrolik krolik
Toyuru
6388 cf2a 500
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Toyuru

Hipotermia – człowiek traci człowieczeństwo?

Wszyscy wiemy, co to jest hipotermia. Ja również.

Lecz nie wiedziałem jednego.

Dotarłem do pewnego badania, które mnie zmroziło.

Hipotermia powoduje prymitywizację człowieka i upodabnia go do zwierzęcia.

Słowo paradoksalnie jest najczęściej używanym w tym tekście.

Hipotermia to obniżenie temperatury wnętrza organizmu ciała organizmu stałocieplnego. Oczywiście do poziomu poniżej normalnego zakresu jej wahań.

Paradoksalne zjawisko – rozbieranie się

Procesowi hipotermii towarzyszy dość paradoksalne zjawisko jakim jest rozbieranie się.


Wiele ofiar hipotermii jest znajdywane w stanie częściowego lub całkowitego rozebrania się, co wskazuje, że musieli zacząć odczuwać bardzo silne gorąco, które skłoniło ich do rozebrania się i ochłodzenia pomimo bycia w stanie hipotermii.

Co jest przyczyną tego zachowania?

Odpowiedzią jest: reakcja obronna chroniąca, paradoksalnie, przed utratą ciepła.

Jak działa ta reakcja?

Gdy temperatura spada, mięśnie naczyń krwionośnych z zewnętrznych części ciała zaczynają się kurczyć i rozkurczać. Skurcze te powodują wypchnięcie krwi z tych obszarów ciała. Zmniejszenie obiegu krwi przy powierzchni ciała ma istotne znaczenie – zmniejsza tempo ucieczki ciepła ciała z kluczowych dla przeżycia organizmu jego wewnętrznych części. Krew bowiem, jak wiemy ze szkoły, krążąc przy skórze działa jak chłodziwo.

Gdy jednak niska temperatura utrzymuje się, zmęczenie mięśni jest tylko kwestią czasu. Ulegają one rozkurczeniu, przez co ciepła krew z wnętrza ciała gwałtownie napływa do jego bardzo wychłodzonych części ciała.

Napływ krwi do wyziębionych tkanek powoduje wrażenie fali gorąca. Zwłaszcza, że ludzie odczuwają ciepło jako różnice w temperaturze. Są też inne hipotezy twierdzące, że wrażenie gorąca wywołane jest zniszczonym przez zimno zaburzeniem funkcjonowania ośrodka regulującego temperaturę.

Ponieważ człowiek będąc w stanie hipotermii nie jest w stanie sam się kontrolować, a także zdezorientowanych i mających zaburzoną świadomość, zaczynają się odruchowo rozbierać.

Hipotermia i terminalne zakopywanie się

Potem następuje coś jeszcze straszniejszego. I niezwykłego.

Dotarłem do badania (wszystkie linki i źródła jak w każdym wpisie poniżej tekstu), które jest badaniem nad ofiarami wyziębienia.

Wykazało ono, że większość znalezionych ofiar, które uległy rozebraniu się, była znajdowana w pozycjach i miejscach sugerujących, że ostatnie chwile życia spędzili czołgając się w poszukiwaniu schronienia – zamkniętej przestrzeni, na przykład szafy, przestrzeni pod łóżkiem, schowku)…

Dlaczego?

Gray682 Pień mózgu

Przywrócony obieg krwi powoduje gwałtowną ucieczkę resztek ciepła. Ciało tak wyziębionej osoby zaczyna umierać. Oczywiście nie umiera całe jednocześnie, ba, nawet poszczególne organy nie obumierają w całości w jednej chwili.

Tak się dzieje z mózgiem, który umiera najszybciej (najważniejszy narząd, który potrzebuje największej ilości wszystkiego, choć nie ma największej masy i rozmiaru). Mózg jest zbudowany hierarchicznie. U podstaw znajduje się pień mózgu, w którym znajdują się ośrodki kontrolujące najbardziej prymitywne odruchy i zjawiska, jakimi są przykładowo oddychanie i bicie serca. Leżący u podstawy pień mózgu jest najstarszą częścią skomplikowanej struktury.

Najbardziej zaawansowaną jest kora mózgowa, rozrośnięta i bardzo ustrukturyzowana tkanka odpowiadająca za myślenie, planowanie, budowanie reprezentacji świata; w skrócie – za to, co zwiemy świadomością. Ta część mózgu jest również najbardziej wrażliwa na uszkodzenia.

Kora_mozgu.PNG Kora mózgu zaznaczona ciemniejszym kolorem


Panowie Rothschild i Schneider, autorzy obserwacji związanej z próbami ukrycia się ofiar hipotermii podejrzewają, że u umierających z zimna uaktywnił się pierwotny odruch obronny kierowany przez pień mózgu, co skutkuje próbą skrycia się przed zagrożeniem poprzez wykorzystanie najprostszej dla wszystkich zwierząt motoryki i skłonności do wyszukiwania dziury w ziemi.

Zostało to nazwane terminalnym zakopywaniem się.

Ten właśnie atawizm ukazuje nam w najbardziej dramatycznych okolicznościach, że jesteśmy nierozerwalni z naszą ewolucyjną przeszłością…

----------------------------------------------

Jeśli ta notka cię zmroziła (podobnie jak mnie), udostępnij ją komuś, kogo zmrozi jeszcze bardziej!


Źródło: https://wszstk.wordpress.com/2016/11/27/hipotermia-czlowiek-traci-czlowieczenstwo/

Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Toyuru
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
Toyuru
2583 1631 500
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viatwice twice
Toyuru
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Toyuru
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viairmelin irmelin
1182 f464
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl