Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2018

Toyuru
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours vialaluna laluna
Toyuru
3088 15b4 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral vialaluna laluna
Toyuru
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako vialaluna laluna
Toyuru
0057 804c 500
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna
Toyuru
0765 8424
Reposted fromzciach zciach vialaluna laluna
Toyuru
1338 0209 500
Reposted fromlaluna laluna
Toyuru
Toyuru
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby vialaluna laluna
Toyuru

FACT

On your keyboard:

On another keyboard:

Toyuru
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh vialaluna laluna
Toyuru
8930 5530
Reposted fromKciukWzupie KciukWzupie vialaluna laluna
Toyuru
Toyuru
5324 9642 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialaluna laluna
Toyuru
4603 ef42
Reposted fromniewychowana niewychowana vialaluna laluna
Toyuru
6308 36c0 500
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme vialaluna laluna
Toyuru
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaagta13 agta13
Toyuru
Toyuru
5484 f2bd 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou vialaluna laluna
Toyuru
Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
Reposted fromadriannak adriannak vialaluna laluna
Toyuru
1699 5aa4
Reposted fromhagis hagis vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl