Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2018

Toyuru
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viamiieciuu miieciuu
Toyuru
Reposted fromgruetze gruetze vialaluna laluna
Toyuru
Toyuru
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viatwice twice
Toyuru
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viatwice twice

March 06 2018

Toyuru
Zrób coś dla siebie. Zaopiekuj się sobą, przed zaopiekowaniem kimś innym.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viagriber griber
Toyuru
6967 46e2 500
Reposted fromlautenist lautenist viagriber griber
Toyuru


Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagriber griber
Toyuru

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viagriber griber
Toyuru
1911 9ef2
Reposted fromnutt nutt viazabka zabka
5057 5dfc 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaBadyl Badyl
Toyuru
8224 5750 500
Reposted fromdafil dafil viakamlot kamlot
Toyuru
3877 67f2
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viamirando mirando
Toyuru


Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamirando mirando
Toyuru
Reposted fromabsolem absolem vialaluna laluna

February 28 2018

Toyuru
Mam potrzebę, ale to taką straszną potrzebę wewnętrznego rozwoju i życia tak jak kiedyś, gdy umiałam na świat patrzeć sercem.
— Mojej duszy skrawki

February 26 2018

Toyuru
3972 d70a
Reposted from4777727772 4777727772 viabeattman beattman
Toyuru
1465 ce88
Reposted fromadkagar adkagar viabeattman beattman
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf vialaluna laluna

February 18 2018

Toyuru
0563 809d
Reposted fromteijakool teijakool viamiki77 miki77
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl